Fraudebeleid

Voor een goede relatie tussen Anac en haar klanten is vertrouwen de basis. We gaan er vanuit dat onze klanten de waarheid vertellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij graag voorkomen door bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen te kijken of deze terecht en juist zijn.

We gaan na met wie wij zaken doen

Bij de aanvraag van een verzekering gaan wij na met wie wij zaken doen. We controleren altijd de identiteit van de aanvrager. Maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Dat doen wij opnieuw als wij een schadeclaim uitbetalen. Wij controleren dan ook of iemand op een sanctielijst staat.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij zien fraude als ‘het doelbewust benadelen van Anac en de met Anac samenwerkende verzekeraars in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon’. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan a.s.r., bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op nota’s
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was
 • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet je bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact met ons op. Of met je adviseur. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier je moet handelen bij een schademelding. Of als je niet weet welke informatie je aan ons moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Door even te bellen met je adviseur of met ons voorkomen we samen misverstanden.

Wat doet Anac als er sprake is van een vermoeden van fraude?

Zodra we voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen, brengen we de betrokken verzekeraar hiervan op de hoogte. Deze zal een onderzoek instellen en u hiervan op de hoogte stellen en u de gelegenheid geven aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepalen zij of ze maatregelen treffen.

Welke maatregelen kan een verzekeraar bij fraude treffen?

Is er sprake van fraude? Dan nemen zij maatregelen, zoals:

 • De schade niet vergoeden
 • De gemaakte (onderzoeks)kosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen
 • In de toekomst geen contracten meer met desbetreffende persoon aangaan. Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in het interne incidentenregister
 • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS. Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte bij de politie

Terugvorderen kosten

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen vanaf 15 december 2019 als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.