Procedure voor conflicterende belangen

Hoewel wij als Anac BackOffice het volmacht bedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiency-voordelen kunnen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon.

Wij hebben hiervoor het volgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijk leider van het volmacht bedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmacht beleid;
 • Indien de genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmacht bedrijf;
 • Afwijkingen van de genoemde procedures, werkinstructies en overige-documenten worden genomen:
  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmacht bedrijf;
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmacht bedrijf en van de volmachtgever.
 • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken volmachtgevers/verzekeraars

Specifieke situaties

 • Coulance schade-uitkering
 • Uitbetalen van een niet gedekte schade
 • Niet gedekte schade afwijzen
 • Conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag)
 • Een te laag premie-tarief hanteren
 • Korting verlenen (bijv. extra B/M-treden) op de premie
 • Een te zwaar risico in volmacht accepteren
 • Onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn
 • Afwijken van de geldende opzegtermijn
 • Afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling